:)

      +پاییز یعنے 

             ایمان بیاوریم بھ  اغاز فصل  "سرد " ...... ❤❤????

حس " دوست داشتنت "  حوالى همىن فصل بود ...! 


------------------------------------------------------------

پ.ن: ىھ یہ  سالے میشہ  اینجا چیزی ننوشتم ... فشار درسا 

زیاد بود خب :/ :) 

+ 4 سال ک اینجارو دارم واسه نوشتن 

• مرسى از اوناییکہ هنوزم کامنتاشو مى بىنم :** 

/ 0 نظر / 23 بازدید